(8 387) 51531 [email protected]
VIETINĖ RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ

Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 30 d. pakeitė Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (nuoroda į teisės aktą) ir Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašą (nuoroda į teisės aktą).

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) dydis, kaip ir anksčiau, sudarytas iš dviejų dedamųjų: pastoviosios ir kintamosios dalies, tačiau nauja tai, kad kintamoji dalis bus skaičiuojama priklausomai ne nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, o nuo turimo konteinerių skaičiaus, tūrio (dydžio) ir ištuštinimo dažnumo.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. vieniems gyvenantiems asmenims, kurie sukaupia mažiau atliekų, sudaryta galimybė mažiau mokėti už atliekų tvarkymą. Vienas individualiame name ar daugiabučio namo bute nuolat gyvenantis asmuo, pageidaujantis, kad būtų sumažintas mokestis už atliekų tvarkymą, turės pateikti prašymą seniūnijai, kurioje gyvena, ir užpildyti sąžiningumo deklaraciją (Švenčionių rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo 4 priedas) (nuoroda į teisės aktą). Komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, spręs, ar asmuo faktiškai gyvena vienas. Dokumentus galima teikti asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis arba atsiųsti paštu.
Juridiniai asmenys, kaip ir anksčiau, galės deklaruoti faktinį susidarančių atliekų kiekį, nustatytos formos deklaraciją ir prašymą (Švenčionių rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo 1 ir 3 priedas) pateikdami Mokesčių ir turto skyriui.

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašu (nuorodą į teisės aktą), 50 proc. lengvata suteikiama Vietinės rinkliavos mokėtojui, kuris gyvena vienas ir atitinka bent vieną iš sąlygų:
1. yra sukakęs senatvės pensijos amžių, nedirbantis;
2. yra sukakęs senatvės pensijos amžių, turintis teisę į šalpos pensiją;
3. yra neįgalus ir turi teisę į šalpos pensiją;
4. yra neįgalus ir turi nustatytą darbingumo lygį nuo 0 iki 30 proc.

Taip pat 50 proc. lengvata suteikiama daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, bei tais atvejais, kai konteinerio nėra galimybės pastatyti arčiau kaip 300 m atstumu nuo gyvenamosios vietos.

Asmenys, kurie ne trumpiau kaip vieną einamųjų metų ketvirtį ketina nesinaudoti nekilnojamojo turto objektu, ir nori, kad jiems nebūtų skaičiuojama Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą kintamoji dalis, Mokesčių ir turto skyriui galės pateikti deklaraciją (Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo 7 priedas) apie tai, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir kad iš šio objekto komunalinės atliekos nebus surenkamos. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, toks asmuo turės pristatyti nustatytos formos prašymą ir įrodančius dokumentus. Asmuo galės pasirinkti, ar pateikti AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) pažymą apie sunaudotą elektros energijos kiekį nekilnojamojo turto objekte, ar seniūno pažymą, įrodančią, kad nekilnojamojo turto objektas nenaudojamas (Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Kodėl įvesta Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą

Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo (nuoroda į teisės aktą) nuostatose įtvirtinta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymą, administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą, o komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodara nustatoma vadovaujantis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka“. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina yra pagrįsta būtinosiomis su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiomis sąnaudomis. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina turi užtikrinti ilgalaikį komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimą, jos atnaujinimą ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti komunalinių atliekų tvarkyme, taip pat mažinti aplinkos taršą. Nustatant rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydį vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis (nuoroda į teisės aktą).

Kaip mokėti Vietinę rinkliavą

Kiekvieno nekilnojamojo turto objekto, patenkančio į Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašą (
nuoroda į teisės aktą), esančio Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, savininkas ar teisėtas naudotojas, gauna mokėjimo pranešimus paštu. Mokėjimo pranešime yra nurodyta mokėtina Vietinės rinkliavos įmoka ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos surenkamoji sąskaita, į kurią turi būti sumokama Vietinė rinkliava. Sumokėti vietinę rinkliavą galima MAXIMA parduotuvių terminaluose, Lietuvos centrinėje kredito unijoje, Lietuvos pašto skyriuose, internetu. Mokėti Vietinę rinkliavą galima mokėti už kiekvieną metų ketvirtį atskirai arba iš karto už visus metus. Vietinių rinkliavų nesumokėjusiems atliekų turėtojams Švenčionių rajono savivaldybės administracija pakartotinai išsiųs raginimus. Nesumokėta Vietinė rinkliava bus išreikalaujama įstatymų numatyta tvarka.

Kur kreiptis dėl Vietinės rinkliavos mokesčio tikslinimo ar konteinerių

Vietinės rinkliavos administravimo tikslais Švenčionių rajono savivaldybės administracija naudojasi VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėmis. Jose registruojami visi nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, jų valdomas nekilnojamas turtas, turto objekto bendras plotas, naudojimo paskirtis. Pasikeitus aplinkybėms dėl turimo nekilnojamojo turto (nekilnojamas turtas parduotas, pirktas, paveldėtas, išvykstama gyventi kitur ar panašiai) ir pateikus prašymą, Vietinės rinkliavos mokėtojo duomenis bus galima patikslinti. Mokėjimo pranešimai bus siunčiami nekilnojamojo turto savininkui. Jeigu turtas valdomas bendros nuosavybės teise kelių savininkų, mokėjimo pranešimas bus atspausdintas tik vieno iš savininkų vardu. Norint pakeisti nekilnojamojo turto Vietinės rinkliavos mokėtojo duomenis (vardą, pavardę, adresą), reikės kreiptis į seniūniją, kurioje yra nekilnojamas turto objektas. Į klausimus dėl Vietinės rinkliavos sąskaitų ir mokėjimų bus atsakoma paskambinus tel. (8 387) 66 384 darbo valandomis arba nuvykus į seniūniją, kurioje yra nekilnojamojo turto objektas.
Dėl konteinerių pastatymo, ištuštinimo grafiko kreiptis į:
UAB „Švenčionių švara“ telefonu (8 387) 51 531 arba atvykus adresu Lauko g. 6, Švenčionių m. (Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, Labanoro, Sarių, Strūnaičio, Svirkų, Švenčionėlių ir Švenčionių seniūnijų gyventojams), arba
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ telefonu (8 387) 53 483 arba atvykus adresu Pašto g. 6, Pabradės m. (Magūnų ir Pabradės seniūnijų gyventojams).

KITI ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės (nuoroda į teisės aktą), naujai patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-225, yra skirtos savivaldybės teritorijoje plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus bei savivaldybės ir regiono atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą nustatančias komunalinių atliekų tvarkymo sąlygas. Taisyklės yra privalomos visiems savivaldybės teritorijoje esantiems ir (ar) veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinių asmenų filialams bei atstovybėms.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-226 patvirtintame Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane (nuoroda į teisės aktą) nustatytos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemonės ir priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo plane 2006-2016 m. bei pagrindinėse Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo plano atnaujinimo nuostatose nustatytų tikslų ir užduočių įgyvendinimą.

Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 (nuoroda į teisės aktą), įtvirtinti minimalūs komunalinių atliekų (mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, įskaitant pakuotės atliekas, buityje susidarančių didelių gabaritų komunalinių atliekų, biologiškai skaidžių, statybos ir griovimo, pavojingų atliekų, naudotų padangų ir kitų buityje susidarančių atliekų) tvarkymo paslaugos, išskyrus komunalinių atliekų naudojimą ir šalinimą, kokybės reikalavimai.

Komunalinių atliekų išvežimo grafikai
DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS
Informacija apie didelių gabaritų atliekų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių darbo tvarką
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO TAISYKLĖS