(8 387) 51531 [email protected]
ADMINISTRAVIMAS:

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Iki pastarojo meto daugiabučių namų priežiūra ir administravimas buvo daugiau savivaldybės ar jos kontroliuojamų butų ūkio įmonių, nei pačių butų savininkų rūpestis. Kol daugiabučių namų savininkai neįsteigę daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties, tol jų namo bendrąja nuosavybe turės rūpintis paskirta administruojanti įmonė. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

ADMINISTRATORIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS:

Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius vykdo šias funkcijas:
– tvarko patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitą, namo, jam priskirto žemės sklypo techninę ir kitą dokumentaciją;
– sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia;
– viešai skelbia patalpų savininkams namo skelbimų lentoje bendrojo naudojimo objektų aprašą;
– atlieka bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras, vykdo šių objektų nuolatinę techninę priežiūrą ir lokalizuoja avarijas, organizuoja arba įmonės jėgomis atlieka bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo, avarijų likvidavimo ar kitokius darbus;
– rengia bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo, remonto ar kitokio tvarkymo metinius ir ilgalaikius darbų ir lėšų poreikio planus ir viešai skelbia juos;
– skelbia bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir kitokio tvarkymo darbų ir paslaugų pirkimo konkursus, sudaro sutartis su konkursą laimėjusiomis įmonėmis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą. Jeigu šiuos darbus atlieka ar paslaugas teikia pats administratorius, jų apimtis, kainos ir kitos sąlygos turi būti suderintos su patalpų savininkais ar jų įgaliotu atstovu;
– pagal išlaidas apskaičiuoja mėnesines įmokas, parengia ir pateikia sąskaitas patalpų savininkams, kontroliuoja įmokas.

SUDARYKITE JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTĮ
DAUGIABUČIO NAMO BENDRIJOS STEIGIMAS
UAB „ŠVENČIONIŲ ŠVARA“ TEIKIAMOS PAPILDOMOS PASLAUGOS GYVENTOJAMS
PAPILDOMI DOKUMENTAI
DAUGIABUČIAI NAMAI, KURIE ĮKŪRĖ BENDRIJĄ AR SUDARĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTĮ